Pravne obavijesti

Autorské právo

Grafická úprava tejto webovej prezentácie, použité grafiky, ako aj jednotlivé príspevky sú chránené autorskými právami. Stránky je možné rozmnožovať, meniť alebo používať iným spôsobom len na základe výslovného schválenia.

Vylúčenie zodpovednosti

Všetky zverejnené obsahy boli dôkladne preverené, v prípade potreby aktualizované. Napriek tomu nie je možné prevziať zodpovednosť najmä za úplnosť a správnosť zápisov, chyby redakčného a technického typu, ako aj škody, vyplývajúce z používania vyžiadaných informácií. Takisto sa prevádzkovateľ tejto webovej stránky na základe právnych ustanovení dištancuje od akýchkoľvek obsahov zalinkovaných stránok.

Upozornenie k ochrane údajov

„Táto web stránka používa Google Analytics, analyzačnú službu webu Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv.  textové súbory „Cookies“, ktoré sa uložia vo Vašom počítači, a ktoré umožnia analýzu Vášho používania webovej stránky. Informácie o Vašom používaní tejto web stránky (vrátane Vašej IP adresy)\r\nvygenerované cez Cookie, sa prenesú na Google server v USA a tu sa uložia.  Google tieto informácie použije za účelom vyhodnotenia Vášho využívania web stránky, na zostavenie hlásení o aktivitách na webovej stránke pre prevádzkovateľov webovej stránky a na poskytovanie ďalších služieb spojených s využívaním webu a internetu. Google tieto informácie poskytne prípadne tretím osobám, ak je to stanovené zákonom alebo ak tretie osoby spracovávajú tieto údaje z poverenia Google. Google nebude v žiadnom prípade spájať Vašu IP adresu s inými údajmi od Google. Inštalácii Cookies môžete zabrániť príslušným nastavením Vášho Browser softvéru; upozorňujeme však na skutočnosť, že v takomto prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto web stránky v plnom rozsahu. Využívaním tejto web stránky vyslovujete súhlas so spracovaním Vašich údajov zo strany Google vopred stanoveným spôsobom a na vopred určený účel.“

Pokiaľ Google Adsense, inzertná webová služba Google Inc., USA („Google“), zapne na tejto web stránke reklamu (textové inzeráty, bannery atď.), Váš Browser uloží Cookie, zaslaný od Google Inc. alebo treťou osobou. Informácie uložené v Cookie môže Google Inc. alebo aj tretia osoba zaznamenať, zbierať a vyhodnocovať. Okrem toho Google Adsense využíva za účelom zbierania informácií aj tzv. „Web Bacons“\r\n(malé neviditeľné grafiky), použitím ktorých možno zaznamenať, zbierať a vyhodnocovať jednoduché činnosti, ako je návštevnosť webovej stránky. Informácie o Vašom využívaní tejto web stránky vytvorené cez Cookie a/alebo Web Bacon sa prenášajú na server Google v USA a tu sa ukladajú. Takto prijaté informácie Google využije na vyhodnotenie Vášho spôsobu používania so zreteľom na zobrazenia Adsense. Google tieto informácie poskytne prípadne tretím osobám, ak je to stanovené zákonom alebo ak tretie osoby spracovávajú tieto údaje z poverenia Google. Google nebude v žiadnom prípade spájať Vašu IP adresu s inými údajmi od Google. Ukladaniu Cookies na Váš pevný disk a zobrazeniam Web Bacons môžete zabrániť. K tomuto účelu si musíte vo Vašich nastaveniach „Browser“ zvoliť „akceptovať malé Cookies“ ( v Internet- Explorer pod „Extra“ / Internetové opcie / Ochrana údajov / Nastavenia“, vo Firefox pod „Extra“ / Nastavenia / Ochrana údajov / Cookies“).

Zaštita zviždača

Glavna odrednica naše korporativne kulture je suradnja sa našim kupcima, dobavljačima I radnicima.
ALAS DALMACIJA d.o.o. omogućava sustav zviždača koji pruža siguran i pouzdan način za prijavu naznaka kršenja zakona i internih propisa od strane našeg poduzeća ili naših zaposlenika.

Kome je omogućeno prijavljivanje?

Svima, našim radnicima kao i poslovnim partnerima (kupci, dobavljači, poslovni suradnici, itd.), su omogućene prijave kroz naše kanale.

Područja/teme za prijave uključuju:

  • Usklađenost poslovanja
  • Diskriminaciju
  • Ljudska prava i uvjete rada
  • Zdravlje i zaštita na radu
  • Okoliš

Sljedeći način je omogućen:
Slanje e-maila:

Procedura prijave:

Dojava se bilježi i dostavlja povjereniku za zviždače. Informacija se dostavlja samo osobi koja je dužna istražiti prijavu sa zviždačem. Osim ako ne postoje zakonske obaveze, identitet zviždača i dotične osobe se zadržava u tajnosti.

Najkasnije u roku od 3 mjeseca, dostavlja se odgovor da li su I koje mjere poduzete kao rezultat prijave, ili zbog kojeg razloga je prijave odbačena. Napominjemo da namjerna lažna prijava može rezultirati pravnim posljedicama ovisno o prirodi I opsegu.

Zaštita podataka:

Daljnje informacije o zaštiti podataka mogu se pronaći u imprintu.
Hvala vam na podršci u očuvanju naših visokih standarda te promicanju korporativne kulture.